Marianne Schroer; coach met paard als spiegel en NEI coach

Marianne Schroer gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegeven (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verondening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van de diensten van Marianne Schroer (Horse and Care Coaching) dan heeft zij gegevens van u nodig. Dit verstrekt u bijvoorbeeld aan de telefoon (bijvoorbeeld tijdens het maken van een afspraak) via contact, via de mail of tijdens een consult. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer/mobiel nummer
  • Email adres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens.

Waarom is het nodig?

Marianne Schroer van Horse and Care Coaching heeft uw gegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een persoonlijke behandeling/ coaching te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde “bijzondere “ en/of “gevoelige” persoonsgegevens. Dit gebeurt alleen als daarvoor de noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor commerciële  doeleinden.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Marianne Schroer van Horse and Care Coaching bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de coaching/behandeling/sessie (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Marianne Schroer van Horse and Care Coaching zal uw gegevens alleen indien noodzakelijk én met uw instemming verstrekken aan ander zorgverleners voor behandeldoeleinden. (denk aan rapportages in samenwerkingsverbanden, of bij overdracht naar ander behandelaar. Marianne Schroer van Horse and Care Coaching  heeft met ander zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Marianne Schroer van Horse and Care Coaching  zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft . Marianne Schroer van Horse and Care Coaching  een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Marianne Schroer van Horse and Care Coaching  blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar horseandcare@gmail.com. Er zal dan een afspraak gemaakt worden, omdat  hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Marianne Schroer van Horse and Care Coaching  neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via het telefoonnummer: 0613077382 of via horseandcare@gmail.com.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Marianne Schroer van Horse and Care Coaching  kun je contact opnemen  via het telefoonnummer: 0613077382 of via horseandcare@gmail.com. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de autoriteit persoonsgegevens raadplegen.

In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van coach en coachee vastgelegd.

Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.

◼ Zowel u als de coach zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

◼ De coach heeft de plicht u duidelijke informatie te geven over het voorgestelde traject. De coach zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling. U als coachee heeft als taak om informatie die van belang is te verstrekken aan de coach. Alleen dan kan de coach u op de juiste manier begeleiden.

◼ De coach respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen.

◼ U mag van de coach een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de coach met collegae en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw begeleiding betrokken zijn.

◼ Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met de coach bespreekt, zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. U als coachee dient het privéleven van de coach te respecteren.

◼ De coach houdt een dossier bij met gegevens over de begeleiding. U heeft recht op inzage in uw dossier. Op verzoek krijgt u tegen een geringe vergoeding een kopie van uw dossier.

◼ Bij aanvang van en tijdens de behandeling bent u in principe vrij in het kiezen van een coach